Tutkimukset & Arvioinnit

TUTKIMUS- JA KONSULTOINTIPALVELUITA TOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUEKSI

TUTKIMUKSET & ARVIOINNIT


Tuottavatko palvelut, ohjelmat, instrumentit, lait tavoiteltuja vaikutuksia? Miten vaikuttavuutta voitaisiin parantaa? Ulkoiset arvioinnit tuottavat tietoa suunniteltujen tai toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi perustuu syy-seuraus-ketjujen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä, esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. Lisäksi arvioinneissa otetaan kantaa vaikutusten mittakaavaan ja merkittävyyteen. Vaikuttavuuden nykytilan tunteminen ei kuitenkaan yksin tue kehittämistä. Osana vaikutusten arviointia pyritään tunnistamaan vaikutusten syntymisen pullonkauloja ja tuetaan vaikuttavuuden parantamista.

ESIMERKKEJÄ REFERENSSEISTÄMME


Räätälöimme tutkimuspalvelut tarpeidesi mukaan – meille jokainen toimeksianto on ainutlaatuinen. Seuraavassa muutamia esimerkkejä toteuttamistamme arvioinnin ja tutkimusten toimeksiannoista.EU:n digisäädösten liiketoimintavaikutukset

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2021


Juuri julkaistut ja 2021 aikana julkaistavat EU:n uudet digisäädösehdotukset tulevat muokkaamaan datatalouden liiketoimintaympäristöä Euroopassa. Datahallintosäädös, digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös julkaistiin loppuvuodesta 2020. Tekoälysäädös julkaistiin keväällä 2021 ja datasäädös oli tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Mitä nämä uudet säädökset tarkoittavat suomalaisten yritysten näkökulmasta? Ymmärtämällä säädösten luomia velvoitteita ja avautuvia mahdollisuuksia innovaatio- ja liiketoiminnalle, suomalaisella innovaatiopolitiikalla on paremmat mahdollisuudet tukea datapohjaista talouskasvua.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa millaiset puitteet EU:n uudet digisäädökset luovat liiketoiminnalle ja arvioida, kuinka ne mahdollistavat liiketoimintaa suomalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten, näkökulmasta. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, haastatteluiden ja tapaustutkimusten menetelmin.


Energiatuen vaikuttavuusarviointi

Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020


Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteutetun selvityksen tavoitteena oli arvioida energiatuen vaikutusta energiateknologiainvestointien käynnistymiseen erityisesti aurinkosähkö- ja biokaasusektoreilla. Vaikuttavuutta analysoitiin suhteessa energia- ja ilmastostrategian, ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman uusiutuvan energian edistämistavoitteisiin ja Suomen kansainvälisiin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Arviointi toteutettiin tilastoanalyysin, verkkokyselyn, haastatteluiden ja tapaustutkimusten menetelmin.


Puurakentamisen ohjelman arviointi

Ympäristöministeriö, 2018-2019

 

Puurakentamisen ohjelman kehittävän väliarvioinnin (2018-2019) tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Puurakentamisen ohjelman (2016-2021) toteutuksesta, toiminnasta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea ohjelman kehittämistä ja tulevien toimenpiteiden suuntaamista jatkossa ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä tehtiin dokumenttianalyysiä, 30 temaattista haastattelua, verkkokysely ja osallistettiin sidosryhmätoimijoita ohjelman kehittämiseen yhteisöalustalla.