Strategia & Fasilitoinnit

TUTKIMUS- JA KONSULTOINTIPALVELUITA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

STRATEGIA & FASILITOINNIT


Strategian tulisi olla kartta, jonka avulla navigoidaan arjen toiminnassa.


Strategia ja toiminta arjen tasolla saattavat kuitenkin olla liian kaukana toisistaan.

Ongelman syinä voivat olla se, ettei strategian jalkautukseen aidosti panosteta, sitä ei sisäistetä, siihen ei sitouduta eikä sen toteutumista seurata säännöllisesti.

Usein haasteena on, että abstraktien strategisten tavoitteiden ja konkreettisen toiminnan väliltä puuttuvat oikeat suorituskykymittarit ja työkalut.


Välillä taas strategia voi olla liiankin lähellä arkea - ja tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa näkemään hyödyntämättömät mahdollisuudet ja tukemaan strategista uudistumista.

ESIMERKKEJÄ REFERENSSEISTÄ

Räätälöimme strategisen johtamisen tukipalvelut vastaamaan tarpeitasi - varaa maksuton konsultointiaika!


Jatkuvan oppimisen visio ja tiekartta, 2022

Jatkuvan oppimisen uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Jatkuvan oppimisen uudistus painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Vuonna 2022 Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pirkanmaan liitolle toteutussa toimeksiannossa fasilitoitiin kahdesta strategiatyöpajasta, kyselyistä, dokumenttianalyysistä ja strategiasparrauksesta koostuvaa, verkoston strategiaprosessia. Prosessin tuloksena määritettiin Pirkanmaan jatkuvan oppimisen verkostolle  yhteiselle suunta ja askelmerkit jatkuvan oppimisen edistämiseksi (visio ja strategiset tavoitteet).


Elinkeinostrategian fasilitointi, 2019 sekä seuranta, 2022

Business Tampereelle vuonna 2022 toteutettu toimeksianto koski Pirkanmaan elinkeinostrategian seurantaprosessia, joka painottui uusien toimintaympäristön muutosilmiöiden tunnistamiseen ja niitä ratkovien elinkeinopoliittisten toimenpiteiden määrittämiseen avaintoimijoita osallistaen. Täydentävänä näkökulmana prosessissa tehtiin elinkeinostrategian toteutumisen laadullista itsearviointia osana sidosryhmähaastatteluita. Toimeksiannon lopputuotoksena kirjoitettiin white paper, joka kiteytti seudulliset elinkeinopoliittiset linjaukset. Toimeksianto toteutettiin 1) dokumenttianalyysin, 2) sidosryhmähaastatteluiden ja sidosryhmäkyselyn, 3) seurantafoorumin ja 4) raportoinnin menetelmin. Lisäksi tehtiin elinkeinostrategiaan perustuvien avaintulosindikaattorien (KPI) suunnittelua ja siihen liittyvää sparrausta. Toimeksianto oli jatkoa vuonna 2019 toteutetulle elinkeinostrategian fasilitointiprojektille, johon osallistettiin laajasti seudullisia elinkeinotoimijoita.


Pohjois-Savon liiton strategiaprosessin fasilitointi, 2020, 2021


Pohjois-Savon liitto toteutti koko henkilöstöään sekä avainkumppaneitaan, maakuntahallitusta ja maakuntavaltuustoa osallistavan strategiaprosessin 2020. Strategiaprosessin tavoitteena oli viitoittaa liiton strategista uudistumista seuraavana viitenä vuotena ja tukea maakuntaohjelman valmistelua. Strategiaprosessia fasilitoi WitMill Oy. Osallistuminen toteutettiin kahden strategiatyöpajan, hybridiseminaarin, verkkokyselyiden ja sparraavan kokoustyöskentelyn keinoin. Strategiatyön tulokset tiivistettiin strategiakartaksi.

Jatkoprojektissa fasilitoitiin Pohjois-Savon liiton strategiaprosessin jatkoaskeleita, strategian toteutumisen arviointia ja vuoden 2022 toimintasuunnittelua neljän koko henkilökuntaa osallistavan työpajan ja sparrauskokousten kautta syksyn 2021 aikana.