Referenssit

REFERENSSEJÄ

ASIAKKAITA JA REFERENSSIPROJEKTEJA


WitMill tarjoaa asiantuntijapalveluita niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin tarpeisiin. Tutustu alla esimerkkeihin käynnissä olevista ja aiemmista projekteista. Toteutamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti.KORKEA LAATU

"Odotimme korkeaa laatua, mutta lopputulos ylitti silti odotukset. Olemme myös tyytyväisiä täsmällisyyteen ja asiakkaan toiveiden kuulemiseen. Suosittelemme.”

Työ- ja elinkeinoministeriö

Case: Kansainvälinen vertailututkimus data- ja alustataloutta edistävistä politiikkatoimista

 

Digitaalisuus on merkittävimpiä keinoja luoda talouskasvua ja politiikkatoimenpiteillä on tärkeä rooli sen edistämisessä. Millaisin politiikkatoimenpitein Suomi voisi kiriä globaalissa datalouden kilpailussa paremmille sijoille? Mitä opittavaa Suomella on edelläkävijämailta?  Selvityksen tarkoituksena on vertailla edelläkävijämaiden politiikkatoimenpiteitä suhteessa Suomeen ja tunnistaa parhaita käytäntöjä data- ja alustatalouden edistämiseksi. Vertailuun on valittu kolme EU-maata: Ruotsi, Viro ja Tanska. Selvityksessä kartoitetaan, mitä politiikkatoimia verrokkimaissa on tehty tai tehdään yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi data- ja alustataloudessa. Selvitys perustuu suurimmalta osin jo tehdyntutkimuksen analysointiin, jota täydennetään  haastatteluilla.

   BusinessOulu

   Case: Muotoilulla menestykseen? DesignOulu Start-hankkeen yrityshaastattelututkimus

    

   DesignOulu Start 2021 -hankkeen tarkoituksena oli auttaa eri toimialojen yrityksiä kasvamaan design-ajattelun kautta. WitMillin toteuttamassa tutkimuksessa kartoitettiin design-osaamisen merkitystä nopeimmin kasvavien ja vakiintuneiden oululaisten yritysten liiketoiminnassa. 16 temaattisessa yrityshaastattelussa kartoitettiin mm. missä määrin yrityksessä on tai ostetaan muotoiluun liittyvää osaamista, missä toiminnoissa muotoiluosaamista hyödynnetään ja miten muotoilun strateginen merkitys nähdään yrityksen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Tulokset raportoitiin MS ppt-muodossa ja kahdessa lähityöpajassa.

     Sosiaali- ja terveysministeriö

     Case: Terveydensuojelulain pätevyysjärjestelmän arviointi

      

     Terveydensuojelulain 49 §:n mukaan asiantuntijalla, joka tekee asunnon ja muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä terveydensuojeluvalvontaa varten, tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi. Pätevyyden todentaminen perustuu terveydensuojelulaissa määritettyyn valtakunnalliseen henkilösertifiointijärjestelmään. Asumisterveysasetuksessa on säädetty pätevyysvaatimukset rakennusterveysasiantuntijalle, sisäilma-asiantuntijalle ja kosteusvaurion kuntotutkijalle. Toimeksiannossa arvioitiin terveydensuojelulaissa mainittujen ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysjärjestelmän ja asumisterveysasetuksessa säädettyjen pätevyysvaatimusten toimivuutta perustuen keskeisten sidosryhmien näkemyksiin. 


       Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto

       Case: Jatkuvan oppimisen visio ja tiekartta

        

       Jatkuvan oppimisen uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Jatkuvan oppimisen uudistus painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. ELY-keskuksilla on uudistuksessa alueellinen koordinaatiotehtävä. Pirkanmaan jatkuvan oppimisen verkostolla on voimakas tahtotila yhteiselle suunnalle ja askelmerkeille (visio ja strategia) ja johdon tuelle. Vuonna 2022 toteutussa toimeksiannossa fasilitoitiin kahdesta strategiatyöpajasta, kyselyistä, dokumenttianalyysistä ja strategiasparrauksesta koostuvaa strategiaprosessia.

         Tampereen kaupunki

         Case: Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutukset Pirkanmaalle

          

         Venäjän ja Ukrainan tilanne aiheuttavat Pirkanmaankin kannalta monitahoisia vaikutuksia, niin lyhyellä kuin pidemmällä aikavälillä. Vaikutuksia on tärkeää alueellisesti pyrkiä ennakoimaan erilaisten skenaarioiden kautta. WitMill fasilitoi vuonna 2022 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin työpajaa, jossa ennakoitiin muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksia kaupungin eri toimintoihin. Työpajan tuloksia hyödynnettiin kaupungin ja alueen muiden toimijoiden turvallisuustyön suunnittelemisessa.

           Pirkanmaan liitto

           Case: Maakuntaohjelman kehittämistyöpajat

            

           Pirkanmaan maakuntaohjelma oli syksyllä 2021 luonnosvaiheessa. Osallistavan prosessin tuloksena syntyneen maakuntaohjelman linjauksia haluttiin vielä validoida ja työstää keskeisten sidosryhmien kanssa. Pirkanmaan liiton toimeksiannosta toteutettiin syyskuussa 2021 kaksi osallistavaa verkkotyöpajaa, jossa maakuntaohjelmaa kehitettiin. Maakuntaohjelman kehittämistyöpajoissa keskityttiin 1) maakunnan missioihin ja kehittämiskokonaisuuksiin sekä 2) älykkään erikoistumisen kärkiin. Työpajojen runsaan keskustelun ja verkkoäänestysten tulokset kiteytettiin selkeisiin tuloskoosteisiin, jotka tukivat ohjelman viimeistelyä. 

             Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

             Case: Digitointikeskuksen toteuttamismahdollisuudet

              

             2021 toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa digitoinnin markkinoita ja digitointikeskuksen toteuttamismahdollisuuksia Mikkelin kaupunkiseudulla erikseen määritettyihin tietotarpeisiin vastaten. Osana selvitystä mm. kartoitettiin digitointipalvelujen tuottajia, asiakkaita, rahoitusmahdollisuuksia sekä digitointikeskuksen vertailukohtia  kansainvälisesti. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, haastatteluiden, tapaustutkimusten ja sparraavan ohjausryhmätyöskentelyn keinoin. Tulosten pohjalta selvityksessä laadittiin 10 vaihtoehtoista liiketoimintakonseptia. Ohjausryhmän preferoimat konseptit yhdistettiin ja niistä laadittiin mm. business model canvas ja konseptikuvaus.

               Pohjois-Savon liitto

               Case: Strategiaprosessin fasilitointi ja sparraus

                

               Pohjois-Savon liitto on hankkimassa asiantuntijapalvelua liiton oman strategiatyön jatkoaskeleiden fasilitointiin, strategian toteutumisen kehittävään arviointiin ja sparraukseen. Taustalla on henkilöstön tarve lisätä keskustelukulttuuria sekä ymmärtää paremmin liiton strategiaa ja sitä, miten toteuttaa strategisia linjauksia omassa työssä. Toteutettavassa asiantuntijapalvelussa fasilitoidaan Pohjois-Savon liiton strategiaprosessin jatkoaskeleita, strategian toteutumisen arviointia ja vuoden 2022 toimintasuunnittelua nejän koko henkilökuntaa osallistavan työpajan ja sparrauskokousten kautta syksyn 2021 aikana.

                 Sansia Oy

                 Case: Strategiaprosessin fasilitointi

                  

                 Sansia toteutti hallitusta, johtoryhmää ja koko henkilöstöä osallistavan strategiaprosessin 2020-2021. Strategiaprosessin tavoitteena oli viitoittaa yrityksen strategista uudistumista seuraavana viitenä vuotena. Strategiaprosessia fasilitoi WitMill Oy.  Osallistuminen toteutettiin johtoryhmän syvähaastatteluiden, hallitukselle ja johtoryhmälle suunnattujen strategiatyöpajojen, verkkokyselyiden ja sparraavan kokoustyöskentelyn keinoin. Strategiatyön tulokset tiivistettiin strategiakartaksi ja tavoitteita jalkauttaviksi toimenpidesuunnitelmiksi.

                   Oulun kaupunki

                   Case: Yritysasiakas- ja yhteistyökumppanikysely

                    

                   Oulun kaupunkikonsernin yritysasiakas- ja yhteistyökumppanikysely toteutettiin joulukuussa 2020  BusinessOulun toimeksiannosta ja WitMillin toimesta tietosuojatulla kyselyalustalla. Kysely toteutettiin osin seurantakyselynä vuonna 2019 toteutetulle yritystutkimukselle. Kyselyssä mitattiin yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä kaupunkikonsernin eri palvelukokonaisuuksiin, joita ovat Yrityspalvelut, Työllisyyspalvelut, Sijoittumispalvelut, Yhteiskehittämispalvelut ja Muut yrityspalvelut. Kyselyssä arvioitiin mm. palveluiden käyttöä, tyytyväisyyttä palvelun eri osatekijöihin, kaupungin koettua yritysmyönteisyyttä ja covid19-pandemian vaikuttavuutta.

                     Pohjois-Savon liitto

                     Case: Strategiatyön fasilitointi

                      

                     Pohjois-Savon liitto toteutti koko henkilöstöään sekä avainkumppaneitaan, maakuntahallitusta ja maakuntavaltuustoa osallistavan strategiaprosessin kesä-lokakuussa 2020. Strategiaprosessin tavoitteena oli viitoittaa liiton strategista uudistumista seuraavana viitenä vuotena ja tukea maakuntaohjelman valmistelua. Strategiaprosessia fasilitoi WitMill Oy.  Osallistuminen toteutettiin kahden strategiatyöpajan, hybridiseminaarin, verkkokyselyiden ja sparraavan kokoustyöskentelyn keinoin. Strategiatyön tulokset tiivistettiin strategiakartaksi.

                       Valtioneuvoston kanslia

                       Case: KuntaTurva - Turvallisuuden kokonaiskuva ja hallintamallit kuntien palveluissa ja päätöksenteossa

                        

                       Tässä vuonna 2020 toteutettavassa VN TEAS-selvityksessä kartoitetaan uhka- ja turvallisuustilannetta kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa sekä turvallisuuden hallintamalleja. Uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyyden lisäksi selvityksessä kartoitetaan missä laajuudessa kunnat hyödyntävät olemassa olevia toimivaltuuksia turvallisuuden ylläpitämiseen ja poliisin apua. Valtakunnallinen tutkimus tuottaa tietoa turvatarkastuksia koskevan lainsäädäntöhankkeen taustaksi. 

                         Työ- ja elinkeinoministeriö

                         Case: Energiatuen vaikuttavuusarviointi

                          

                         Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 toteutettavan selvityksen tavoitteena on arvioida energiatuen vaikutusta energiateknologiainvestointien käynnistymiseen erityisesti aurinkosähkö- ja biokaasusektoreilla. Vaikuttavuutta analysoidaan suhteessa energia- ja ilmastostrategian, ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman uusiutuvan energian edistämistavoitteisiin ja Suomen kansainvälisiin uusiutuvan energian tavoitteisiin. 

                          Ympäristöministeriö

                          Case: Puurakentamisen ohjelman kehittävä arviointi

                           

                          Puurakentamisen ohjelman kehittävän väliarvioinnin (2018-2019) tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tähänastisesta toteutuksesta, toiminnasta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea ohjelman kehittämistä ja tulevien toimenpiteiden suuntaamista jatkossa ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä tehtiin dokumenttianalyysiä, 30 temaattista haastattelua, verkkokysely ja osallistettiin sidosryhmätoimijoita ohjelman kehittämiseen yhteisöalustalla.

                          Ympäristöministeriö

                          Case: KIRA-Digi-kokeiluhankkeiden hyödynnettävyyden arviointi ja tulosviestintä

                           

                          Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä (2018-2019) arvioitiin rakentamisen aikainen tiedonhallinta -teeman alla rahoitettujen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä, hyödyntämisen edellytyksiä ja hankkeiden vaikuttavuutta. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, verkkokyselyn, haastatteluiden ja työpajatyöskentelyn menetelmin. Arviointi toteutettiin poikkitieteellisessä arviointitiimissä delfoi-menetelmää soveltaen ja teknologia-, KIRA-alan ja kaupallista huippuosaamista yhdistäen.

                          Kansalliskirjasto

                          Case: Kirjastoverkkopalveluiden ulkoinen arviointi


                          Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön

                          tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta, tuottaaa kansallisia palveluja kirjastoille sekä edistää kirjastoalan yhteistyötä. Arvioinnissa selvitetään Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaiden, kirjastojen sekä museo- ja arkistosektorin asiakkaiden, kokemuksia valituista palveluista, näkemyksiä Kansalliskirjaston verkkopalvelutarjonnasta sekä samalla uudistetaan palvelututkimusten sisältöä. Tutkimus tuottaa tietoa myös asiakassuhdejohtamisen uudistamiseksi.

                          Valtioneuvoston kanslia

                          Case: Tutkimuslaitos- ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen ulkoinen arviointi


                          WitMill Oy toteutti yhdessä Rambollin, MDI:n, Gaian ja Lapin yliopiston kanssa 2017-2018 ulkoisen arvioinnin valtion tutkimuslaitos- ja rahoituksen kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen toimenpiteet koskivat tutkimuslaitosten yhdistämistä ja yhtiöittämistä, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön syventämistä, toimintojen kehittämistä, strategisen tutkimuksen rahoitusta ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Selvityksessä arvioitiin mm. kuinka selkeitä uudistuksen tavoitteet olivat ja kuinka yhdenmukaisia toimenpiteet olivat uudistuksen tavoitteiden kanssa. Tutustu arviointiraporttiin

                          Osuuskunta Maitomaa

                          Case: Osuuskunta Maitomaan pakkausdesign- ja bränditutkimus


                          Osuuskunta Maitomaa oli uudistamassa pakkausdesigniaan ja logoaan ja halusi testata vaihtoehtoisia ratkaisuja kohderyhmän kuluttajilla. Kuluttajatesti toteutettiin informoidun kyselyn ja henkilökohtaisten haastatteluiden menetelmillä. Valittu logo ja pakkausdesign herättivät parhaiten Osuuskunta Maitomaan tavoittelemia mielikuvia – ja toivat maaseudun rauhan kaupunkilaisten jääkaappeihin.

                          Meillä on ollut yhteistyötä jo usean vuoden ajan isoissakin hankkeissa. Viimeksi teimme yhteistyötä Osuuskunta Maitomaan uuden logon ja pakkausdesignien kuluttajatesteissä. Projektit on aina hoidettu sovitussa aikataulussa, työn laatu on aina ollut hyvää ja hankkeiden eteenpäin vieminen on ollut vaivatonta.


                          Toimitusjohtaja Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa

                          FläktWoods Oyj

                          Case: Ilmanvaihdon päätelaitteiden pohjoismainen muotoilututkimus


                          Sisustuksen merkityksen kasvaessa myös ilmanvaihdon päätelaitteiden muotoilu on murroksessa. Fläktwoods halusi uudistaa tuotteidensa muotoilua ja saada tutkimustietoa päätöksentekonsa tueksi. Toteutimme Suomessa ja Ruotsissa verkkokyselynä ammattilais- ja loppukäyttäjätutkimuksen, jossa kartoitettiin ostopäätöskriteerien eroja maiden välillä, testattiin vaihtoehtoisia designeja ja analysoitiin hinnoittelua.

                          Opetus- ja kulttuuriministeriö

                          Case: Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen ulkoinen arviointi


                          Opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke toteutti valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman tavoitteita. KDK-hankkeen ulkoisessa arvioinnissa selvitettiin missä määrin hanke on toteuttanut strategiaansa ja ohjausryhmän tehtäviä, saavuttanut strategisia tavoitteitaan ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia on saatu aikaan eri kohderyhmissä. Hankkeessa laadittiin suosituksia sille, miten tavoitteiden saavuttamista tulisi edistää hankkeen jälkeen ja luotiin tietopohjaa johtamisjärjestelmän uudistamiselle ja kehityksen seurantaan. Tutustu julkaistuun arviointiraporttiin.

                          ASIANTUNTEMUS JA YHTEISTYÖKYKY

                          "Heli Paavolan asiantuntemus ja yhteistyökyky sai työyhteisömme antamaan parastaan. Haastava yhteiskunnallinen tilanne vaatii yhteistyötä parhaimpien kumppaneiden kanssa - sellainen WitMill Oy on.”

                          Pirkanmaan liitto

                          Case: Pirkanmaan digikompassin tiekarttavaiheen konsultointi


                          EU:n komissio julkaisi keväällä 2021 politiikkaehdotuksen EU:n digitaalisesta vuosikymmenestä ja digikompassista, joka asettaa EU:lle strategiset digitalisaatioon liittyvät mitattavat tavoitteet. Digikompassissa on neljä kärkeä: digitaalinen osaaminen, yritysten digitaalinen murros, digitaalinen infrastruktuuri ja julkisten palveluiden digitalisaatio. Pirkanmaalla on kevään 2022 aikana työstetty ensimmäisenä EU:n maakuntana alueellista digikompassia laajassa alueellisessa yhteistyöverkostossa. Toimeksiannossa fasilitoidaan osallistavaa tunnistavaa prosessia, jonka tuloksena syntyy Pirkanmaan alueellisen digikompassin tavoitteita toteuttava tiekartta. Toimeksianto toteutetaan osana Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin yhteishanketta.

                          Tampereen kaupunki

                          Case: Jääkiekon 2023 MM-kisojen turvallisuuden skenaariotyöpaja


                          Jääkiekon MM-kisat pidettiin vuonna 2023 Tampereella. Tampereen kaupunki toteutti alkuvuonna 2023 skenaariotyöpajan liittyen jääkiekon MM2023-kisojen turvallisuuteen. WitMillin fasilitoimassa skenaariotyöpajassa pohdittiin keskeisiä toimijoita osallistaen, mitä asioita kisojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvallisuusnäkökulmasta globaali tilanne huomioiden. Työskentelyssä hyödynnettiin Tampereen kaupungilla käytössä olevia riskien arvioinnin malleja ja skenaariotyön ulottuvuuksia. Pienryhmätyöskentelyssä tunnistettiin riskejä, priorisoitiin niitä ja suunniteltiin varautumista neljästä näkökulmasta. Palautekyselyn perusteella osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä tilaisuuteen.

                          Business Tampere

                          Case: Pirkanmaan turvallisuusklusterin edunvalvonta- ja vaikuttamistyön toimintamalli


                          Toimeksiannon perustana oli Business Tampereen keväällä 2022 toteuttama kysely, jossa kartoitettiin klusterin jäsenten näkemyksiä edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön liittyen. Myös turvallisuuden toimialakysely tarjosi lähtötietoaineistoa toteutukselle. Kyselyiden tulosten pohjalta muotoiltiin yhdessä ohjausryhmän kanssa klusterin vaikuttamis- ja edunvalvontatyön alustava toimintamalli. Syksyllä 2022 järjestettiin  Pirkanmaan turvallisuusklusterin työpaja, jossa yhteiskehittämisen kautta validoitiin vaikuttamistyön toimintamalli ja määritettiin vaikuttamistyön tavoitteet ja kanavat sekä tulevan vuoden keskeiset toimenpiteet. Palautekyselyn mukaan työpajan osallistujat olivat keskimäärin erittäin tyytyväisiä pienryhmäkeskusteluihin, alustuksiin ja tapahtumaan kokonaisuudessaan.

                          Business Tampere

                          Case: Tampereen seudun elinkeinostrategian seuranta ja arviointi


                          2022 toteutettu toimeksianto koski Pirkanmaan elinkeinostrategian seurantaprosessia, joka painottui uusien toimintaympäristön muutosilmiöiden tunnistamiseen ja niitä ratkovien elinkeinopoliittisten toimenpiteiden määrittämiseen avaintoimijoita osallistaen. Täydentävänä näkökulmana prosessissa tehtiin elinkeinostrategian toteutumisen laadullista itsearviointia osana sidosryhmähaastatteluita. Toimeksiannon lopputuotoksena kirjoitettiin white paper, joka kiteyttää seudulliset elinkeinopoliittiset linjaukset prosessin tuloksiin perustuen em. ilmiöiden ratkomiseksi nykyisellä strategiakaudella. Toimeksianto toteutettiin 1) dokumenttianalyysin, 2) sidosryhmähaastatteluiden ja sidosryhmäkyselyn, 3) seurantafoorumin ja 4) raportoinnin menetelmin. Lisäksi tehdään Business Tampereelle elinkeinostrategiaan perustuvien avaintulosindikaattorien (KPI) suunnittelua ja siihen liittyvää sparrausta.

                          Oulun innovaatioallianssi

                          Case: Oulu Data Spaces - visio- ja tiekarttatyö


                          Vuonna 2022 toteutettu Oulu Data Spaces -selvitys oli osa Oulun innovaatioallianssin data -analytiikkakärkiohjelman strategista valmistelutyötä, jossa pyritään luomaan elinkeinoelämän, julkisten toimijoiden sekä tutkimuslaitosten tarpeiden mukainen dataekosysteemi sekä data-avaruus. Tavoitteena oli luoda oululainen data-avaruus OIA:n toimijoiden yhteistyönä palvellen näin datatalouden yritysekosysteemien kehittymistä sekä tutkimus- ja koulutustoimintaa. Toimeksiannon tavoitteena oli osallistavan prosessin kautta ja keskeisiä toimijoita osallistaen määrittää Oulu Data Space-visio ja tiekartta pitäen sisällään strategiset tavoitteet ja keskeisten toimijoiden roolit.

                          Työ- ja elinkeinoministeriö

                          Case: Teollisen datatalouden tilannekuva


                          Yhdessä KPMG:n kanssa vuonna 2021 toteutetussa selvityksessä analysoitiin teollisen datatalouden tilannekuvaa Suomessa verkkokyselyn, haastatteluiden ja dokumenttianalyysin keinoin. Selvitys koostui kolmesta työvaiheesta. Ensimmäisessä päivitettiin vuonna Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) vuonna 2016 raportissaan ”Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?” laatimaa tilannekuvaa avoimista rajaresursseista. Toisessa työvaiheessa haasteltiin eri teollisuudenalojen avaintoimijoita ja syvennettiin ymmärrystä Suomen teollisuuden datatalouden nykytilanteesta. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä luotiin tilastollinen kokonaiskuva teollisesta datataloudesta.

                          Työ- ja elinkeinoministeriö

                          Case: EU:n digisäädösten liiketoimintavaikutukset 


                          Suomi on osa uutta eurooppalaista datamarkkinaa. Vuosien 2020 ja 2021 aikana julkaistavat EU:n uudet datasäädösehdotukset tulevat muokkaamaan datatalouden liiketoimintaympäristöä Euroopassa. Data Governance Act, Digital Services Act ja Digital Markets Act julkaistiin loppuvuodesta 2020; High value datasets sekä Data Act julkaistaan 2021. Mitä nämä uudet säädökset tarkoittavat suomalaisten yritysten näkökulmasta? Miten säädökset vaikuttavat suomalaisten pk-yritysten regulaatio- ja liiketoimintaympäristöön? Millaisia liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksia avautuu, millä sektoreilla ja missä dataekosysteemien osissa? Selvitys toteutettiin haastatteluiden ja tapaustutkimuksen keinoin vuoden 2021 aikana.

                          Työ- ja elinkeinoministeriö

                          Case: Sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin pilotti 


                          Innovaatiomyönteinen sääntely luo ja kasvattaa markkinoita sekä ennakoi ja mahdollistaa uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa. Yhdessä Gaia Consultingin kanssa 2021 toteutettu toimeksianto sisälsi A) HE RYTJ-säädöshankkeen innovaatioarvioinnin sekä B) pilotin pohjalta ohjemateriaalin valmistelun tuen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan HE:n osalta arvioidaan erityisesti vaikutuksia innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Toimeksianto sisälsi innovaatiovaikutusten arvioinnin toimintamallin laadinnan pilotin tuloksia sekä kansainvälisiä oppeja hyödyntäen sekä säädösvalmistelijoille tarkoitetun ohjemateriaalin valmistelun.

                          Kansalliskirjasto

                          Case: Ohjausjärjestelmän ulkoinen arviointi 


                          Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuottavat muistiorganisaatioille yhteisiä keskitettyjä palveluita​. Palveluiden ohjausjärjestelmä on palveluiden asiakasohjauksen kanava, jonka kautta asiakasorganisaatiot ja rahoittajat osallistuvat palveluiden toiminnan linjaamiseen​. Vuonna 2020 toteutettu arviointi koski FinELibiä, Finnaa, Fintoa ja tiedonhallinnan ohjausryhmää.  Arvioinnin toteutti Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy ja se toteutettiin palveluiden ohjausryhmille suunnattuun verkkokyselyyn, dokumenttianalyysiin, haastatteluihin ja työpajatyöskentelyyn perustuvana prosessina.​

                          Aluehallintovirasto

                          Case: Koulutoimen turvallisuuswebinaari 


                          WitMill Oy toteutti 2021 Lounais- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimeksiannosta kouluille ja varhaiskasvatukselle suunnatun turvallisuuswebinaarin. Koulutuksen teemana oli uhka- ja väkivaltatilanteet sekä turvallisuuden hallinta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa​. Webinaarissa käytiin läpi uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyyttä Suomessa kuntien eri palvelualueilla, tilanteiden luonnetta kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä, ilmoittamisen toimintamalleja, turvallisuuden hallintaa sekä mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Koulutukseen osallistui noin 300 työsuojelun ja turvallisuuden ammattilaista koulu- ja sivistystoimesta.

                          Kansalliskirjasto

                          Case: Kirjastoverkkopalveluiden asiakastutkimus 2020

                           

                          Kansalliskirjasto toteutti seitsemää kansallista kirjastoverkkopalveluaan koskevan palvelukyselyn organisaatioasiakkailleen syksyllä 2020. Kysely koski Finnaa, Fintoa, FinELibiä, Melindaa, Kansallisbibliografiaa, julkaisuarkistopalveluita ja Koha-kirjastojärjestelmää. Kyselyn toteutuksesta vastasi WitMill Oy. Kyselyssä arvioitiin mm. palveluiden ja viestintäkanavien käyttö, asiakkaiden kokemuksia palveluista eri osa-alueiden näkökulmasta, asiakastyytyväisyyttä ja koettuja kehittämistarpeita.

                          Business Tampere

                          Case: SURE - Fasilitointi ja skaalaus

                           

                          Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen liittyvä SURE-hanke hyväksyttiin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman 4. hakukierroksessa. Tämä kokoluokaltaan 4 M€ hanke kestää kolme vuotta. Vuonna 2020 toteutettu toimeksianto liittyy SURE-hankkeen työpakettiin 7, joka pitää sisällään mm. keskustan alueelle kehitettävän ratkaisun skaalaamisen ja alueellisen ekosysteemin aktivoimista. Toimeksianto koskee neljän kaupunkikohteen uhkaskenaarioiden määrittämistä ja priorisoimista sekä niihin liittyvien teknologiavaatimusten tunnistamista osallistavien menetelmien kautta.

                          Työ- ja elinkeinoministeriö

                          Case: Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot

                           

                          Data on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi raaka-aine taloudelliselle kasvulle. Datatalouden kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut nopeaa ja sen seurauksena datatalouden suuntaa määrittää tällä hetkellä kourallinen globaaleja yrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu datan keräämiseen ja hallinnoimiseen niiden omalla alustalla. Datatalouden potentiaali on suuri, ja on tavoiteltavaa, että Suomi pääsisi datatalouden edelläkävijöiden joukkoon ja hyötyisi datatalouden odotetusta kasvusta. Tämä vuonna 2020 toteutettava tutkimus selkeyttää datapohjaisen arvonluonnin tematiikkaa ja tarjoaa tietoa politiikkalinjausten tueksi.

                          Business Tampere

                          Case: Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia

                           

                          Business Tampere on päivittämässä elinkeino-ohjelman Luova Uho (2017-2021) kaupunkiseudun elinkeinostrategiaksi. Ohjelman painoaloja ovat uudistuva teollisuusälykkään kaupungin ratkaisutelämystalous sekä terveys ja hyvinvointiVuoden 2019 aikana toteutettavaan elinkeinostrategiaprosessiin osallistetaan laajasti kohderyhmä- ja sidosryhmätoimijoita ryhmäkeskusteluiden ja kahden strategiatyöpajan kautta. Toimeksiannon painopisteenä on elinkeino-ohjelman strategisten tavoitteiden kirkastaminen, toimenpiteiden konkretisointi ja seurannan indikaattorien määrittäminen.

                          Business Tampere

                          Case: Älykkään turvallisuuden asiantuntijapalvelut: Fasilitointi ja viitekehys

                           

                          Hankkeessa tuotettiin asiantuntijapalveluita Älykkään turvallisuuden ekosysteemi -hankkeelle, jonka toteuttajana on Business Tampere yhdessä Tampereen kauppakamarin ja Suomen Itämeri-instituutin kanssa. Projektissa järjestettiin 2018-2019 mm. kaksi työpajaa, toteutettiin verkkokyselyitä sekä viranomaishaastatteluita. Hankkeessa koottiin ekosysteemin toimijoita yhteen ja tuotettiin osallistavan prosessin tuloksena älykkään turvallisuuden ekosysteemin viitekehys, seudulliset prioriteetit ja hankeaihioita.

                          ETS Nord Oy

                          Case: ETS Nord Suomen asiakastyytyväisyystutkimus


                          ETS Nord on kansainvälinen vuonna 1998 perustettu osakeyhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmanvaihdontuotteita. Selvityksen tavoitteena on tuottaa ETS Nord Suomelle tietoa organisaatioasiakkaiden, erityisesti urakoitsijoiden ja tukkukauppojen, tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Projektissa kehitetään asiakastyytyväisyyden mittaamisen toteutusmalli ja kolme kertaa toteutettavan tutkimuksen kautta tuotetaan tietoa asiakastyytyväisyydessä tapahtuvista muutoksista.

                          Ympäristöministeriö, HSY, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Smart & Clean säätiö, Sitra

                          Case: Asemaseutujen asemaviikot konseptin suunnittelu, brändäys ja markkinointi


                          Projektissa tuettiin Asemaseudut kokeilualustana-hankkeen toteutusta liittyen Fiksu Assa-kokeilutapahtuman konseptointiin, palvelumuotoiluun, brändäykseen ja markkinointiin. Asemaviikot-tapahtuman tavoitteena oli lisätä asemien vetovoimaa tarjoamalla niitä testikentiksi filmastofiksun arjen ratkaisuille. Kokeilutapahtuma toteutettiin 7 asemalla huhtikuussa 2018. Kokeiluun osallistui 6 kaupunkia ja useita kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita. Katso videoraportti

                          Olvi Oyj

                          Case: TEHO Sport - Uuden urheilutuoteryhmän kuluttajatutkimus                          Olvi Oyj etsi kasvua hyvinvoinnin kasvavasta megatrendistä ja pyrki laajentumaan urheilutuotteisiin. Päätöksenteon tueksi toteutimme laadullisen käyttäjätutkimuksen ja co-design-työpajoja, jossa uutta tuotekonseptia, vaihtoehtoisia brändejä, logoja ja pakkausdesigneja testattiin ja kehitettiin yhdessä kohderyhmän kuluttajien kanssa.

                          Meillä on ollut toimivaa yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö ei olisi varmasti jatkunut näin pitkään, jos emme olisi olleet tyytyväisiä sekä laatuun että tapaan toimia. Olemme tehneet kaikissa tuoteryhmissämme kuluttajatutkimuksia. Jokainen projekti on tarjonnut tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi - välillä tulokset ovat vahvistaneet omia näkemyksiä, välillä tarjonneet aivan uusia ideoita. Heli Paavola on aidosti paneutunut toimeksiantoihin ja yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa ja miellyttävää.


                          Markkinointijohtaja Olli Heikkilä, Olvi Oyj

                          IS-Hankinta Oy

                          Case: Hallituksen strategiatyöskentelyn fasilitointi


                          IS-Hankinta Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen hankintayhtiö. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä yrityksen toimintaympäristö on murroksessa. Hankkeessa toteutettiin strategiatyöskentelyä taustoittava selvitys, fasilitointiin IS-Hankinta Oy:n kaksipäiväistä strategiatyöpajaa ja hallituksen itsearviointia sekä dokumentoitiin strategiatyön tulokset strategiakartaksi ja kehittämisen roadmapiksi. Vuonna 2017 toteutettu strategiatyö oli jatkoa kolme vuotta aiemmin aloitetulle strategiatyölle.

                          Valtioneuvoston kanslia

                          Case: Arktisen osaamisen kaupallistamisen ja viennin esteet, instrumentit ja mahdollisuudet


                          Suomen arktisen profiilin nosto on ollut valtioneuvoston kärkitavoite jo pitkään. Hallitus käynnisti arktisen strategian päivitystyön

                          lokakuussa 2015. Päivitystyöhön liittyy oleellisesti Suomen arktisen osaamisen liiketoiminnallisten edellytysten, viennin ja näkyvyyden parantaminen. Selvityksessä kartoitettiin Suomen arktisen osaamisen tuotteistamiseen, kaupallistamiseen sekä viennin ja näkyvyyden edistämiseen liittyviä esteitä, kannustimia ja instrumentteja aineistolähtöisen, laadullisen lähestymistavan ja tapaustutkimuksen keinoin. Tutustu julkaistuun raporttiin.

                          Katso lisää  esimerkkireferenssejä Helin cv:stä!