Referenssit

REFERENSSEJÄ

ASIAKKAITA JA REFERENSSIPROJEKTEJA


WitMill tarjoaa asiantuntijapalveluita niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin tarpeisiin. Tutustu alla esimerkkeihin käynnissä olevista ja aiemmista projekteista. Toteutamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti.KORKEA LAATU

"Odotimme korkeaa laatua, mutta lopputulos ylitti silti odotukset. Olemme myös tyytyväisiä täsmällisyyteen ja asiakkaan toiveiden kuulemiseen. Suosittelemme.”

Pirkanmaan liitto

Case: Maakuntaohjelman kehittämistyöpajat

 

Pirkanmaan maakuntaohjelma oli syksyllä 2021 luonnosvaiheessa. Osallistavan prosessin tuloksena syntyneen maakuntaohjelman linjauksia haluttiin vielä validoida ja työstää keskeisten sidosryhmien kanssa. Pirkanmaan liiton toimeksiannosta toteutettiin syyskuussa 2021 kaksi osallistavaa verkkotyöpajaa, jossa maakuntaohjelmaa kehitettiin. Maakuntaohjelman kehittämistyöpajoissa keskityttiin 1) maakunnan missioihin ja kehittämiskokonaisuuksiin sekä 2) älykkään erikoistumisen kärkiin. Työpajojen runsaan keskustelun ja verkkoäänestysten tulokset kiteytettiin selkeisiin tuloskoosteisiin, jotka tukivat ohjelman viimeistelyä. 

   Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

   Case: Digitointikeskuksen toteuttamismahdollisuudet

    

   2021 toteutetun selvityksen tavoitteena oli kartoittaa digitoinnin markkinoita ja digitointikeskuksen toteuttamismahdollisuuksia Mikkelin kaupunkiseudulla erikseen määritettyihin tietotarpeisiin vastaten. Osana selvitystä mm. kartoitettiin digitointipalvelujen tuottajia, asiakkaita, rahoitusmahdollisuuksia sekä digitointikeskuksen vertailukohtia  kansainvälisesti. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, haastatteluiden, tapaustutkimusten ja sparraavan ohjausryhmätyöskentelyn keinoin. Tulosten pohjalta selvityksessä laadittiin 10 vaihtoehtoista liiketoimintakonseptia. Ohjausryhmän preferoimat konseptit yhdistettiin ja niistä laadittiin mm. business model canvas ja konseptikuvaus.

     Pohjois-Savon liitto

     Case: Strategiaprosessin fasilitointi ja sparraus

      

     Pohjois-Savon liitto on hankkimassa asiantuntijapalvelua liiton oman strategiatyön jatkoaskeleiden fasilitointiin, strategian toteutumisen kehittävään arviointiin ja sparraukseen. Taustalla on henkilöstön tarve lisätä keskustelukulttuuria sekä ymmärtää paremmin liiton strategiaa ja sitä, miten toteuttaa strategisia linjauksia omassa työssä. Toteutettavassa asiantuntijapalvelussa fasilitoidaan Pohjois-Savon liiton strategiaprosessin jatkoaskeleita, strategian toteutumisen arviointia ja vuoden 2022 toimintasuunnittelua nejän koko henkilökuntaa osallistavan työpajan ja sparrauskokousten kautta syksyn 2021 aikana.

       Sansia Oy

       Case: Strategiaprosessin fasilitointi

        

       Sansia toteutti hallitusta, johtoryhmää ja koko henkilöstöä osallistavan strategiaprosessin 2020-2021. Strategiaprosessin tavoitteena oli viitoittaa yrityksen strategista uudistumista seuraavana viitenä vuotena. Strategiaprosessia fasilitoi WitMill Oy.  Osallistuminen toteutettiin johtoryhmän syvähaastatteluiden, hallitukselle ja johtoryhmälle suunnattujen strategiatyöpajojen, verkkokyselyiden ja sparraavan kokoustyöskentelyn keinoin. Strategiatyön tulokset tiivistettiin strategiakartaksi ja tavoitteita jalkauttaviksi toimenpidesuunnitelmiksi.

         Oulun kaupunki

         Case: Yritysasiakas- ja yhteistyökumppanikysely

          

         Oulun kaupunkikonsernin yritysasiakas- ja yhteistyökumppanikysely toteutettiin joulukuussa 2020  BusinessOulun toimeksiannosta ja WitMillin toimesta tietosuojatulla kyselyalustalla. Kysely toteutettiin osin seurantakyselynä vuonna 2019 toteutetulle yritystutkimukselle. Kyselyssä mitattiin yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä kaupunkikonsernin eri palvelukokonaisuuksiin, joita ovat Yrityspalvelut, Työllisyyspalvelut, Sijoittumispalvelut, Yhteiskehittämispalvelut ja Muut yrityspalvelut. Kyselyssä arvioitiin mm. palveluiden käyttöä, tyytyväisyyttä palvelun eri osatekijöihin, kaupungin koettua yritysmyönteisyyttä ja covid19-pandemian vaikuttavuutta.

           Pohjois-Savon liitto

           Case: Strategiatyön fasilitointi

            

           Pohjois-Savon liitto toteutti koko henkilöstöään sekä avainkumppaneitaan, maakuntahallitusta ja maakuntavaltuustoa osallistavan strategiaprosessin kesä-lokakuussa 2020. Strategiaprosessin tavoitteena oli viitoittaa liiton strategista uudistumista seuraavana viitenä vuotena ja tukea maakuntaohjelman valmistelua. Strategiaprosessia fasilitoi WitMill Oy.  Osallistuminen toteutettiin kahden strategiatyöpajan, hybridiseminaarin, verkkokyselyiden ja sparraavan kokoustyöskentelyn keinoin. Strategiatyön tulokset tiivistettiin strategiakartaksi.

             Valtioneuvoston kanslia

             Case: KuntaTurva - Turvallisuuden kokonaiskuva ja hallintamallit kuntien palveluissa ja päätöksenteossa

              

             Tässä vuonna 2020 toteutettavassa VN TEAS-selvityksessä kartoitetaan uhka- ja turvallisuustilannetta kuntien palveluissa ja kunnanvaltuustojen kokouksissa sekä turvallisuuden hallintamalleja. Uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyyden lisäksi selvityksessä kartoitetaan missä laajuudessa kunnat hyödyntävät olemassa olevia toimivaltuuksia turvallisuuden ylläpitämiseen ja poliisin apua. Valtakunnallinen tutkimus tuottaa tietoa turvatarkastuksia koskevan lainsäädäntöhankkeen taustaksi. 

               Työ- ja elinkeinoministeriö

               Case: Energiatuen vaikuttavuusarviointi

                

               Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Vuonna 2020 toteutettavan selvityksen tavoitteena on arvioida energiatuen vaikutusta energiateknologiainvestointien käynnistymiseen erityisesti aurinkosähkö- ja biokaasusektoreilla. Vaikuttavuutta analysoidaan suhteessa energia- ja ilmastostrategian, ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman uusiutuvan energian edistämistavoitteisiin ja Suomen kansainvälisiin uusiutuvan energian tavoitteisiin. 

                Ympäristöministeriö

                Case: Puurakentamisen ohjelman kehittävä arviointi

                 

                Puurakentamisen ohjelman kehittävän väliarvioinnin (2018-2019) tavoitteena oli tuottaa arviointitietoa Puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tähänastisesta toteutuksesta, toiminnasta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea ohjelman kehittämistä ja tulevien toimenpiteiden suuntaamista jatkossa ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä tehtiin dokumenttianalyysiä, 30 temaattista haastattelua, verkkokysely ja osallistettiin sidosryhmätoimijoita ohjelman kehittämiseen yhteisöalustalla.

                Ympäristöministeriö

                Case: KIRA-Digi-kokeiluhankkeiden hyödynnettävyyden arviointi ja tulosviestintä

                 

                Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä (2018-2019) arvioitiin rakentamisen aikainen tiedonhallinta -teeman alla rahoitettujen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä, hyödyntämisen edellytyksiä ja hankkeiden vaikuttavuutta. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, verkkokyselyn, haastatteluiden ja työpajatyöskentelyn menetelmin. Arviointi toteutettiin poikkitieteellisessä arviointitiimissä delfoi-menetelmää soveltaen ja teknologia-, KIRA-alan ja kaupallista huippuosaamista yhdistäen.


                Kansalliskirjasto

                Case: Kirjastoverkkopalveluiden ulkoinen arviointi


                Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön

                tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta, tuottaaa kansallisia palveluja kirjastoille sekä edistää kirjastoalan yhteistyötä. Arvioinnissa selvitetään Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaiden, kirjastojen sekä museo- ja arkistosektorin asiakkaiden, kokemuksia valituista palveluista, näkemyksiä Kansalliskirjaston verkkopalvelutarjonnasta sekä samalla uudistetaan palvelututkimusten sisältöä. Tutkimus tuottaa tietoa myös asiakassuhdejohtamisen uudistamiseksi.

                Valtioneuvoston kanslia

                Case: Tutkimuslaitos- ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen ulkoinen arviointi


                WitMill Oy toteutti yhdessä Rambollin, MDI:n, Gaian ja Lapin yliopiston kanssa 2017-2018 ulkoisen arvioinnin valtion tutkimuslaitos- ja rahoituksen kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen toimenpiteet koskivat tutkimuslaitosten yhdistämistä ja yhtiöittämistä, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön syventämistä, toimintojen kehittämistä, strategisen tutkimuksen rahoitusta ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Selvityksessä arvioitiin mm. kuinka selkeitä uudistuksen tavoitteet olivat ja kuinka yhdenmukaisia toimenpiteet olivat uudistuksen tavoitteiden kanssa. Tutustu arviointiraporttiin

                Osuuskunta Maitomaa

                Case: Osuuskunta Maitomaan pakkausdesign- ja bränditutkimus


                Osuuskunta Maitomaa oli uudistamassa pakkausdesigniaan ja logoaan ja halusi testata vaihtoehtoisia ratkaisuja kohderyhmän kuluttajilla. Kuluttajatesti toteutettiin informoidun kyselyn ja henkilökohtaisten haastatteluiden menetelmillä. Valittu logo ja pakkausdesign herättivät parhaiten Osuuskunta Maitomaan tavoittelemia mielikuvia – ja toivat maaseudun rauhan kaupunkilaisten jääkaappeihin.

                Meillä on ollut yhteistyötä jo usean vuoden ajan isoissakin hankkeissa. Viimeksi teimme yhteistyötä Osuuskunta Maitomaan uuden logon ja pakkausdesignien kuluttajatesteissä. Projektit on aina hoidettu sovitussa aikataulussa, työn laatu on aina ollut hyvää ja hankkeiden eteenpäin vieminen on ollut vaivatonta.


                Toimitusjohtaja Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa

                FläktWoods Oyj

                Case: Ilmanvaihdon päätelaitteiden pohjoismainen muotoilututkimus


                Sisustuksen merkityksen kasvaessa myös ilmanvaihdon päätelaitteiden muotoilu on murroksessa. Fläktwoods halusi uudistaa tuotteidensa muotoilua ja saada tutkimustietoa päätöksentekonsa tueksi. Toteutimme Suomessa ja Ruotsissa verkkokyselynä ammattilais- ja loppukäyttäjätutkimuksen, jossa kartoitettiin ostopäätöskriteerien eroja maiden välillä, testattiin vaihtoehtoisia designeja ja analysoitiin hinnoittelua.

                Opetus- ja kulttuuriministeriö

                Case: Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen ulkoinen arviointi


                Opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke toteutti valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman tavoitteita. KDK-hankkeen ulkoisessa arvioinnissa selvitettiin missä määrin hanke on toteuttanut strategiaansa ja ohjausryhmän tehtäviä, saavuttanut strategisia tavoitteitaan ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia on saatu aikaan eri kohderyhmissä. Hankkeessa laadittiin suosituksia sille, miten tavoitteiden saavuttamista tulisi edistää hankkeen jälkeen ja luotiin tietopohjaa johtamisjärjestelmän uudistamiselle ja kehityksen seurantaan. Tutustu julkaistuun arviointiraporttiin.

                ASIANTUNTEMUS JA YHTEISTYÖKYKY

                "Heli Paavolan asiantuntemus ja yhteistyökyky sai työyhteisömme antamaan parastaan. Haastava yhteiskunnallinen tilanne vaatii yhteistyötä parhaimpien kumppaneiden kanssa - sellainen WitMill Oy on.”

                Työ- ja elinkeinoministeriö

                Case: Teollisen datatalouden tilannekuva


                Yhdessä KPMG:n kanssa vuonna 2021 toteutetussa selvityksessä analysoitiin teollisen datatalouden tilannekuvaa Suomessa verkkokyselyn, haastatteluiden ja dokumenttianalyysin keinoin. Selvitys koostui kolmesta työvaiheesta. Ensimmäisessä päivitettiin vuonna Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) vuonna 2016 raportissaan ”Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?” laatimaa tilannekuvaa avoimista rajaresursseista. Toisessa työvaiheessa haasteltiin eri teollisuudenalojen avaintoimijoita ja syvennettiin ymmärrystä Suomen teollisuuden datatalouden nykytilanteesta. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille suunnatulla sähköisellä kyselyllä luotiin tilastollinen kokonaiskuva teollisesta datataloudesta.

                Työ- ja elinkeinoministeriö

                Case: EU:n digisäädösten liiketoimintavaikutukset 


                Suomi on osa uutta eurooppalaista datamarkkinaa. Vuosien 2020 ja 2021 aikana julkaistavat EU:n uudet datasäädösehdotukset tulevat muokkaamaan datatalouden liiketoimintaympäristöä Euroopassa. Data Governance Act, Digital Services Act ja Digital Markets Act julkaistiin loppuvuodesta 2020; High value datasets sekä Data Act julkaistaan 2021. Mitä nämä uudet säädökset tarkoittavat suomalaisten yritysten näkökulmasta? Miten säädökset vaikuttavat suomalaisten pk-yritysten regulaatio- ja liiketoimintaympäristöön? Millaisia liiketoiminta- ja innovaatiomahdollisuuksia avautuu, millä sektoreilla ja missä dataekosysteemien osissa? Selvitys toteutettiin haastatteluiden ja tapaustutkimuksen keinoin vuoden 2021 aikana.

                Työ- ja elinkeinoministeriö

                Case: Sääntelyn innovaatiovaikutusten arvioinnin pilotti 


                Innovaatiomyönteinen sääntely luo ja kasvattaa markkinoita sekä ennakoi ja mahdollistaa uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa. Yhdessä Gaia Consultingin kanssa 2021 toteutettu toimeksianto sisälsi A) HE RYTJ-säädöshankkeen innovaatioarvioinnin sekä B) pilotin pohjalta ohjemateriaalin valmistelun tuen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan HE:n osalta arvioidaan erityisesti vaikutuksia innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Toimeksianto sisälsi innovaatiovaikutusten arvioinnin toimintamallin laadinnan pilotin tuloksia sekä kansainvälisiä oppeja hyödyntäen sekä säädösvalmistelijoille tarkoitetun ohjemateriaalin valmistelun.

                Kansalliskirjasto

                Case: Ohjausjärjestelmän ulkoinen arviointi 


                Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuottavat muistiorganisaatioille yhteisiä keskitettyjä palveluita​. Palveluiden ohjausjärjestelmä on palveluiden asiakasohjauksen kanava, jonka kautta asiakasorganisaatiot ja rahoittajat osallistuvat palveluiden toiminnan linjaamiseen​. Vuonna 2020 toteutettu arviointi koski FinELibiä, Finnaa, Fintoa ja tiedonhallinnan ohjausryhmää.  Arvioinnin toteutti Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy ja se toteutettiin palveluiden ohjausryhmille suunnattuun verkkokyselyyn, dokumenttianalyysiin, haastatteluihin ja työpajatyöskentelyyn perustuvana prosessina.​

                Aluehallintovirasto

                Case: Koulutoimen turvallisuuswebinaari 


                WitMill Oy toteutti 2021 Lounais- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimeksiannosta kouluille ja varhaiskasvatukselle suunnatun turvallisuuswebinaarin. Koulutuksen teemana oli uhka- ja väkivaltatilanteet sekä turvallisuuden hallinta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa​. Webinaarissa käytiin läpi uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyyttä Suomessa kuntien eri palvelualueilla, tilanteiden luonnetta kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä, ilmoittamisen toimintamalleja, turvallisuuden hallintaa sekä mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Koulutukseen osallistui noin 300 työsuojelun ja turvallisuuden ammattilaista koulu- ja sivistystoimesta.

                Kansalliskirjasto

                Case: Kirjastoverkkopalveluiden asiakastutkimus 2020

                 

                Kansalliskirjasto toteutti seitsemää kansallista kirjastoverkkopalveluaan koskevan palvelukyselyn organisaatioasiakkailleen syksyllä 2020. Kysely koski Finnaa, Fintoa, FinELibiä, Melindaa, Kansallisbibliografiaa, julkaisuarkistopalveluita ja Koha-kirjastojärjestelmää. Kyselyn toteutuksesta vastasi WitMill Oy. Kyselyssä arvioitiin mm. palveluiden ja viestintäkanavien käyttö, asiakkaiden kokemuksia palveluista eri osa-alueiden näkökulmasta, asiakastyytyväisyyttä ja koettuja kehittämistarpeita.

                Business Tampere

                Case: SURE - Fasilitointi ja skaalaus

                 

                Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen liittyvä SURE-hanke hyväksyttiin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman 4. hakukierroksessa. Tämä kokoluokaltaan 4 M€ hanke kestää kolme vuotta. Vuonna 2020 toteutettu toimeksianto liittyy SURE-hankkeen työpakettiin 7, joka pitää sisällään mm. keskustan alueelle kehitettävän ratkaisun skaalaamisen ja alueellisen ekosysteemin aktivoimista. Toimeksianto koskee neljän kaupunkikohteen uhkaskenaarioiden määrittämistä ja priorisoimista sekä niihin liittyvien teknologiavaatimusten tunnistamista osallistavien menetelmien kautta.

                Työ- ja elinkeinoministeriö

                Case: Datapohjaisen arvonluonnin strategiset vaihtoehdot

                 

                Data on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi raaka-aine taloudelliselle kasvulle. Datatalouden kehitys on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut nopeaa ja sen seurauksena datatalouden suuntaa määrittää tällä hetkellä kourallinen globaaleja yrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu datan keräämiseen ja hallinnoimiseen niiden omalla alustalla. Datatalouden potentiaali on suuri, ja on tavoiteltavaa, että Suomi pääsisi datatalouden edelläkävijöiden joukkoon ja hyötyisi datatalouden odotetusta kasvusta. Tämä vuonna 2020 toteutettava tutkimus selkeyttää datapohjaisen arvonluonnin tematiikkaa ja tarjoaa tietoa politiikkalinjausten tueksi.

                Business Tampere

                Case: Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia

                 

                Business Tampere on päivittämässä elinkeino-ohjelman Luova Uho (2017-2021) kaupunkiseudun elinkeinostrategiaksi. Ohjelman painoaloja ovat uudistuva teollisuusälykkään kaupungin ratkaisutelämystalous sekä terveys ja hyvinvointiVuoden 2019 aikana toteutettavaan elinkeinostrategiaprosessiin osallistetaan laajasti kohderyhmä- ja sidosryhmätoimijoita ryhmäkeskusteluiden ja kahden strategiatyöpajan kautta. Toimeksiannon painopisteenä on elinkeino-ohjelman strategisten tavoitteiden kirkastaminen, toimenpiteiden konkretisointi ja seurannan indikaattorien määrittäminen.

                Business Tampere

                Case: Älykkään turvallisuuden asiantuntijapalvelut: Fasilitointi ja viitekehys

                 

                Hankkeessa tuotettiin asiantuntijapalveluita Älykkään turvallisuuden ekosysteemi -hankkeelle, jonka toteuttajana on Business Tampere yhdessä Tampereen kauppakamarin ja Suomen Itämeri-instituutin kanssa. Projektissa järjestettiin 2018-2019 mm. kaksi työpajaa, toteutettiin verkkokyselyitä sekä viranomaishaastatteluita. Hankkeessa koottiin ekosysteemin toimijoita yhteen ja tuotettiin osallistavan prosessin tuloksena älykkään turvallisuuden ekosysteemin viitekehys, seudulliset prioriteetit ja hankeaihioita.

                ETS Nord Oy

                Case: ETS Nord Suomen asiakastyytyväisyystutkimus


                ETS Nord on kansainvälinen vuonna 1998 perustettu osakeyhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmanvaihdontuotteita. Selvityksen tavoitteena on tuottaa ETS Nord Suomelle tietoa organisaatioasiakkaiden, erityisesti urakoitsijoiden ja tukkukauppojen, tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Projektissa kehitetään asiakastyytyväisyyden mittaamisen toteutusmalli ja kolme kertaa toteutettavan tutkimuksen kautta tuotetaan tietoa asiakastyytyväisyydessä tapahtuvista muutoksista.

                Ympäristöministeriö, HSY, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Smart & Clean säätiö, Sitra

                Case: Asemaseutujen asemaviikot konseptin suunnittelu, brändäys ja markkinointi


                Projektissa tuettiin Asemaseudut kokeilualustana-hankkeen toteutusta liittyen Fiksu Assa-kokeilutapahtuman konseptointiin, palvelumuotoiluun, brändäykseen ja markkinointiin. Asemaviikot-tapahtuman tavoitteena oli lisätä asemien vetovoimaa tarjoamalla niitä testikentiksi filmastofiksun arjen ratkaisuille. Kokeilutapahtuma toteutettiin 7 asemalla huhtikuussa 2018. Kokeiluun osallistui 6 kaupunkia ja useita kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita. Katso videoraportti

                Olvi Oyj

                Case: TEHO Sport - Uuden urheilutuoteryhmän kuluttajatutkimus                Olvi Oyj etsi kasvua hyvinvoinnin kasvavasta megatrendistä ja pyrki laajentumaan urheilutuotteisiin. Päätöksenteon tueksi toteutimme laadullisen käyttäjätutkimuksen ja co-design-työpajoja, jossa uutta tuotekonseptia, vaihtoehtoisia brändejä, logoja ja pakkausdesigneja testattiin ja kehitettiin yhdessä kohderyhmän kuluttajien kanssa.

                Meillä on ollut toimivaa yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö ei olisi varmasti jatkunut näin pitkään, jos emme olisi olleet tyytyväisiä sekä laatuun että tapaan toimia. Olemme tehneet kaikissa tuoteryhmissämme kuluttajatutkimuksia. Jokainen projekti on tarjonnut tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi - välillä tulokset ovat vahvistaneet omia näkemyksiä, välillä tarjonneet aivan uusia ideoita. Heli Paavola on aidosti paneutunut toimeksiantoihin ja yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa ja miellyttävää.


                Markkinointijohtaja Olli Heikkilä, Olvi Oyj

                IS-Hankinta Oy

                Case: Hallituksen strategiatyöskentelyn fasilitointi


                IS-Hankinta Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen hankintayhtiö. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä yrityksen toimintaympäristö on murroksessa. Hankkeessa toteutettiin strategiatyöskentelyä taustoittava selvitys, fasilitointiin IS-Hankinta Oy:n kaksipäiväistä strategiatyöpajaa ja hallituksen itsearviointia sekä dokumentoitiin strategiatyön tulokset strategiakartaksi ja kehittämisen roadmapiksi. Vuonna 2017 toteutettu strategiatyö oli jatkoa kolme vuotta aiemmin aloitetulle strategiatyölle.

                Valtioneuvoston kanslia

                Case: Arktisen osaamisen kaupallistamisen ja viennin esteet, instrumentit ja mahdollisuudet


                Suomen arktisen profiilin nosto on ollut valtioneuvoston kärkitavoite jo pitkään. Hallitus käynnisti arktisen strategian päivitystyön

                lokakuussa 2015. Päivitystyöhön liittyy oleellisesti Suomen arktisen osaamisen liiketoiminnallisten edellytysten, viennin ja näkyvyyden parantaminen. Selvityksessä kartoitettiin Suomen arktisen osaamisen tuotteistamiseen, kaupallistamiseen sekä viennin ja näkyvyyden edistämiseen liittyviä esteitä, kannustimia ja instrumentteja aineistolähtöisen, laadullisen lähestymistavan ja tapaustutkimuksen keinoin. Tutustu julkaistuun raporttiin.

                Katso lisää  esimerkkireferenssejä Helin cv:stä!