Asiakkaat

ASIAKKAITAMME

ASIAKKAITA JA REFERENSSIPROJEKTEJA

 

WitMill tarjoaa asiantuntijapalveluita niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin tarpeisiin. Tutustu alla esimerkkeihin aiemmista projekteista. Toteutamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti.

Kansalliskirjasto

Case: Kirjastoverkkopalveluiden ulkoinen arviointi

 

Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön

tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta, tuottaaa kansallisia palveluja kirjastoille sekä edistää kirjastoalan yhteistyötä. Arvioinnissa selvitetään Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaiden, kirjastojen sekä museo- ja arkistosektorin asiakkaiden, kokemuksia valituista palveluista, näkemyksiä Kansalliskirjaston verkkopalvelutarjonnasta sekä samalla uudistetaan palvelututkimusten sisältöä. Tutkimus tuottaa tietoa myös asiakassuhdejohtamisen uudistamiseksi.

Valtioneuvoston kanslia

Case: Tutkimuslaitos- ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen ulkoinen arviointi

 

WitMill Oy on Rambollin alihankkijana yhdessä MDI:n, Gaian ja Lapin yliopiston kanssa toteuttamassa Valtioneuvoston kanslian sevitystä valtion tutkimuslaitos- ja rahoituksen kokonaisuudistuksen arvioimiseksi. Vuonna 2013 Valtioneuvoston kanslian hyväksymän periaatepäätösen tuloksena tehtiin monia rakenteellisia ja tutkimusrahoitusinstrumentteja koskevia muutoksia. Selvityksessä arvioidaan mm. kuinka selkeitä uudistuksen tavoitteet olivat toimijoille ja kuinka yhdenmukaisia toimenpiteet olivat uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Osuuskunta Maitomaa

Case: Osuuskunta Maitomaan pakkausdesign- ja bränditutkimus

 

Osuuskunta Maitomaa oli uudistamassa pakkausdesigniaan ja logoaan ja halusi testata vaihtoehtoisia ratkaisuja kohderyhmän kuluttajilla. Kuluttajatesti toteutettiin informoidun kyselyn ja henkilökohtaisten haastatteluiden menetelmillä. Valittu logo ja pakkausdesign herättivät parhaiten Osuuskunta Maitomaan tavoittelemia mielikuvia – ja toivat maaseudun rauhan kaupunkilaisten jääkaappeihin.

Meillä on ollut yhteistyötä jo usean vuoden ajan isoissakin hankkeissa. Viimeksi teimme yhteistyötä Osuuskunta Maitomaan uuden logon ja pakkausdesignien kuluttajatesteissä. Projektit on aina hoidettu sovitussa aikataulussa, työn laatu on aina ollut hyvää ja hankkeiden eteenpäin vieminen on ollut vaivatonta.

 

Toimitusjohtaja Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa

FläktWoods Oyj

Case: Ilmanvaihdon päätelaitteiden pohjoismainen muotoilututkimus

 

Sisustuksen merkityksen kasvaessa myös ilmanvaihdon päätelaitteiden muotoilu on murroksessa. Fläktwoods halusi uudistaa tuotteidensa muotoilua ja saada tutkimustietoa päätöksentekonsa tueksi. Toteutimme Suomessa ja Ruotsissa verkkokyselynä ammattilais- ja loppukäyttäjätutkimuksen, jossa kartoitettiin ostopäätöskriteerien eroja maiden välillä, testattiin vaihtoehtoisia designeja ja analysoitiin hinnoittelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Case: Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen ulkoinen arviointi

 

Opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke toteutti valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman tavoitteita. KDK-hankkeen ulkoisessa arvioinnissa selvitettiin missä määrin hanke on toteuttanut strategiaansa ja ohjausryhmän tehtäviä, saavuttanut strategisia tavoitteitaan ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia on saatu aikaan eri kohderyhmissä. Hankkeessa laadittiin suosituksia sille, miten tavoitteiden saavuttamista tulisi edistää hankkeen jälkeen ja luotiin tietopohjaa johtamisjärjestelmän uudistamiselle ja kehityksen seurantaan. Tutustu julkaistuun arviointiraporttiin.

ETS Nord Oy

Case: ETS Nord Suomen asiakastyytyväisyystutkimus

 

ETS Nord on kansainvälinen vuonna 1998 perustettu osakeyhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmanvaihdontuotteita. Selvityksen tavoitteena on tuottaa ETS Nord Suomelle tietoa organisaatioasiakkaiden, erityisesti urakoitsijoiden ja tukkukauppojen, tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Projektissa kehitetään asiakastyytyväisyyden mittaamisen toteutusmalli ja kolme kertaa toteutettavan tutkimuksen kautta tuotetaan tietoa asiakastyytyväisyydessä tapahtuvista muutoksista.

Ympäristöministeriö, HSY, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Smart & Clean säätiö, Sitra

Case: Asemaseutujen asemaviikot konseptin suunnittelu, brändäys ja markkinointi

 

Projektissa tuettiin Asemaseudut kokeilualustana-hankkeen toteutusta liittyen Fiksu Assa-kokeilutapahtuman konseptointiin, palvelumuotoiluun, brändäykseen ja markkinointiin. Asemaviikot-tapahtuman tavoitteena oli lisätä asemien vetovoimaa tarjoamalla niitä testikentiksi filmastofiksun arjen ratkaisuille.

Olvi Oyj

Case: TEHO Sport - Uuden urheilutuoteryhmän kuluttajatutkimus

 

 

Olvi Oyj etsi kasvua hyvinvoinnin kasvavasta megatrendistä ja pyrki laajentumaan urheilutuotteisiin. Päätöksenteon tueksi toteutimme laadullisen käyttäjätutkimuksen ja co-design-työpajoja, jossa uutta tuotekonseptia, vaihtoehtoisia brändejä, logoja ja pakkausdesigneja testattiin ja kehitettiin yhdessä kohderyhmän kuluttajien kanssa.

Meillä on ollut toimivaa yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö ei olisi varmasti jatkunut näin pitkään, jos emme olisi olleet tyytyväisiä sekä laatuun että tapaan toimia. Olemme tehneet kaikissa tuoteryhmissämme kuluttajatutkimuksia. Jokainen projekti on tarjonnut tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi - välillä tulokset ovat vahvistaneet omia näkemyksiä, välillä tarjonneet aivan uusia ideoita. Heli Paavola on aidosti paneutunut toimeksiantoihin ja yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa ja miellyttävää.

 

Markkinointijohtaja Olli Heikkilä, Olvi Oyj

IS-Hankinta Oy

Case: Hallituksen strategiatyöskentelyn fasilitointi

 

IS-Hankinta Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen hankintayhtiö. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä yrityksen toimintaympäristö on murroksessa. Hankkeessa toteutettiin strategiatyöskentelyä taustoittava selvitys, fasilitointiin IS-Hankinta Oy:n kaksipäiväistä strategiatyöpajaa ja hallituksen itsearviointia sekä dokumentoitiin strategiatyön tulokset strategiakartaksi ja kehittämisen roadmapiksi. Vuonna 2017 toteutettu strategiatyö oli jatkoa kolme vuotta aiemmin aloitetulle strategiatyölle.

Valtioneuvoston kanslia

Case: Arktisen osaamisen kaupallistamisen ja viennin esteet, instrumentit ja mahdollisuudet

 

Suomen arktisen profiilin nosto on ollut valtioneuvoston kärkitavoite jo pitkään. Hallitus käynnisti arktisen strategian päivitystyön

lokakuussa 2015. Päivitystyöhön liittyy oleellisesti Suomen arktisen osaamisen liiketoiminnallisten edellytysten, viennin ja näkyvyyden parantaminen. Selvityksessä kartoitettiin Suomen arktisen osaamisen tuotteistamiseen, kaupallistamiseen sekä viennin ja näkyvyyden edistämiseen liittyviä esteitä, kannustimia ja instrumentteja aineistolähtöisen, laadullisen lähestymistavan ja tapaustutkimuksen keinoin. Tutustu julkaistuun raporttiin.

Katso lisää esimerkkireferenssejä Helin cv:stä!

WitMill Oy

 

Älykkäitä ja inspiroivia ratkaisuja päätöksenteon tueksi.

 

Osaamisemme perustuu liki 20 vuoden kokemukseen tieteellisestä ja kaupallisesta tutkimustyöstä ja johdon konsultoinnista.

Ota yhteyttä!

 

 

Sähköposti: info@witmill.fi

Puhelin: +358 50 428 0873

Blogi: WitMill - Insights

Copyright © WitMill Oy