Asiakkaat

ASIAKKAITAMME

ASIAKKAITA JA REFERENSSIPROJEKTEJA


WitMill tarjoaa asiantuntijapalveluita niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorinkin tarpeisiin. Tutustu alla esimerkkeihin aiemmista projekteista. Toteutamme kaikki toimeksiannot luottamuksellisesti.

Ympäristöministeriö

Case: Puurakentamisen ohjelman kehittävä arviointi

 

Puurakentamisen ohjelman kehittävän väliarvioinnin (2018-2019) tavoitteena on tuottaa arviointitietoa Puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tähänastisesta toteutuksesta, toiminnasta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä tukea ohjelman kehittämistä ja tulevien toimenpiteiden suuntaamista jatkossa ohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä tehtiin dokumenttianalyysiä, 30 temaattista haastattelua, verkkokysely ja osallistettiin sidosryhmätoimijoita ohjelman kehittämiseen yhteisöalustalla.

Ympäristöministeriö

Case: KIRA-Digi-kokeiluhankkeiden hyödynnettävyyden arviointi ja tulosviestintä

 

Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä (2018-2019) arvioitiin rakentamisen aikainen tiedonhallinta -teeman alla rahoitettujen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden tulosten hyödynnettävyyttä, hyödyntämisen edellytyksiä ja hankkeiden vaikuttavuutta. Selvitys toteutettiin dokumenttianalyysin, verkkokyselyn, haastatteluiden ja työpajatyöskentelyn menetelmin. Arviointi toteutettiin poikkitieteellisessä arviointitiimissä delfoi-menetelmää soveltaen ja teknologia-, KIRA-alan ja kaupallista huippuosaamista yhdistäen.


Kansalliskirjasto

Case: Kirjastoverkkopalveluiden ulkoinen arviointi


Kansalliskirjasto vastaa kansallisen kulttuuriperinnön

tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta, tuottaaa kansallisia palveluja kirjastoille sekä edistää kirjastoalan yhteistyötä. Arvioinnissa selvitetään Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaiden, kirjastojen sekä museo- ja arkistosektorin asiakkaiden, kokemuksia valituista palveluista, näkemyksiä Kansalliskirjaston verkkopalvelutarjonnasta sekä samalla uudistetaan palvelututkimusten sisältöä. Tutkimus tuottaa tietoa myös asiakassuhdejohtamisen uudistamiseksi.

Valtioneuvoston kanslia

Case: Tutkimuslaitos- ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen ulkoinen arviointi


WitMill Oy toteutti yhdessä Rambollin, MDI:n, Gaian ja Lapin yliopiston kanssa 2017-2018 ulkoisen arvioinnin valtion tutkimuslaitos- ja rahoituksen kokonaisuudistuksesta. Uudistuksen toimenpiteet koskivat tutkimuslaitosten yhdistämistä ja yhtiöittämistä, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön syventämistä, toimintojen kehittämistä, strategisen tutkimuksen rahoitusta ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Selvityksessä arvioitiin mm. kuinka selkeitä uudistuksen tavoitteet olivat ja kuinka yhdenmukaisia toimenpiteet olivat uudistuksen tavoitteiden kanssa. Tutustu arviointiraporttiin

Osuuskunta Maitomaa

Case: Osuuskunta Maitomaan pakkausdesign- ja bränditutkimus


Osuuskunta Maitomaa oli uudistamassa pakkausdesigniaan ja logoaan ja halusi testata vaihtoehtoisia ratkaisuja kohderyhmän kuluttajilla. Kuluttajatesti toteutettiin informoidun kyselyn ja henkilökohtaisten haastatteluiden menetelmillä. Valittu logo ja pakkausdesign herättivät parhaiten Osuuskunta Maitomaan tavoittelemia mielikuvia – ja toivat maaseudun rauhan kaupunkilaisten jääkaappeihin.

Meillä on ollut yhteistyötä jo usean vuoden ajan isoissakin hankkeissa. Viimeksi teimme yhteistyötä Osuuskunta Maitomaan uuden logon ja pakkausdesignien kuluttajatesteissä. Projektit on aina hoidettu sovitussa aikataulussa, työn laatu on aina ollut hyvää ja hankkeiden eteenpäin vieminen on ollut vaivatonta.


Toimitusjohtaja Mikko Sairanen, Osuuskunta Maitomaa

FläktWoods Oyj

Case: Ilmanvaihdon päätelaitteiden pohjoismainen muotoilututkimus


Sisustuksen merkityksen kasvaessa myös ilmanvaihdon päätelaitteiden muotoilu on murroksessa. Fläktwoods halusi uudistaa tuotteidensa muotoilua ja saada tutkimustietoa päätöksentekonsa tueksi. Toteutimme Suomessa ja Ruotsissa verkkokyselynä ammattilais- ja loppukäyttäjätutkimuksen, jossa kartoitettiin ostopäätöskriteerien eroja maiden välillä, testattiin vaihtoehtoisia designeja ja analysoitiin hinnoittelua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Case: Kansallinen digitaalinen kirjasto-hankkeen ulkoinen arviointi


Opetusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke toteutti valtioneuvoston periaatepäätöstä sekä Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman tavoitteita. KDK-hankkeen ulkoisessa arvioinnissa selvitettiin missä määrin hanke on toteuttanut strategiaansa ja ohjausryhmän tehtäviä, saavuttanut strategisia tavoitteitaan ja millaisia tuloksia ja vaikutuksia on saatu aikaan eri kohderyhmissä. Hankkeessa laadittiin suosituksia sille, miten tavoitteiden saavuttamista tulisi edistää hankkeen jälkeen ja luotiin tietopohjaa johtamisjärjestelmän uudistamiselle ja kehityksen seurantaan. Tutustu julkaistuun arviointiraporttiin.

Business Tampere

Case: Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia

 

Business Tampere on päivittämässä elinkeino-ohjelman Luova Uho (2017-2021) kaupunkiseudun elinkeinostrategiaksi. Ohjelman painoaloja ovat uudistuva teollisuusälykkään kaupungin ratkaisutelämystalous sekä terveys ja hyvinvointiVuoden 2019 aikana toteutettavaan elinkeinostrategiaprosessiin osallistetaan laajasti kohderyhmä- ja sidosryhmätoimijoita ryhmäkeskusteluiden ja kahden strategiatyöpajan kautta. Toimeksiannon painopisteenä on elinkeino-ohjelman strategisten tavoitteiden kirkastaminen, toimenpiteiden konkretisointi ja seurannan indikaattorien määrittäminen.

Business Tampere

Case: Älykkään turvallisuuden asiantuntijapalvelut: Fasilitointi ja viitekehys

 

Hankkeessa tuotettiin asiantuntijapalveluita Älykkään turvallisuuden ekosysteemi -hankkeelle, jonka toteuttajana on Business Tampere yhdessä Tampereen kauppakamarin ja Suomen Itämeri-instituutin kanssa. Projektissa järjestettiin 2018-2019 mm. kaksi työpajaa, toteutettiin verkkokyselyitä sekä viranomaishaastatteluita. Hankkeessa koottiin ekosysteemin toimijoita yhteen ja tuotettiin osallistavan prosessin tuloksena älykkään turvallisuuden ekosysteemin viitekehys, seudulliset prioriteetit ja hankeaihioita. Katso videokooste


ETS Nord Oy

Case: ETS Nord Suomen asiakastyytyväisyystutkimus


ETS Nord on kansainvälinen vuonna 1998 perustettu osakeyhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ilmanvaihdontuotteita. Selvityksen tavoitteena on tuottaa ETS Nord Suomelle tietoa organisaatioasiakkaiden, erityisesti urakoitsijoiden ja tukkukauppojen, tyytyväisyydestä yrityksen palveluihin ja tuotteisiin. Projektissa kehitetään asiakastyytyväisyyden mittaamisen toteutusmalli ja kolme kertaa toteutettavan tutkimuksen kautta tuotetaan tietoa asiakastyytyväisyydessä tapahtuvista muutoksista.

Ympäristöministeriö, HSY, Liikennevirasto, MAL-verkosto, Smart & Clean säätiö, Sitra

Case: Asemaseutujen asemaviikot konseptin suunnittelu, brändäys ja markkinointi


Projektissa tuettiin Asemaseudut kokeilualustana-hankkeen toteutusta liittyen Fiksu Assa-kokeilutapahtuman konseptointiin, palvelumuotoiluun, brändäykseen ja markkinointiin. Asemaviikot-tapahtuman tavoitteena oli lisätä asemien vetovoimaa tarjoamalla niitä testikentiksi filmastofiksun arjen ratkaisuille. Kokeilutapahtuma toteutettiin 7 asemalla huhtikuussa 2018. Kokeiluun osallistui 6 kaupunkia ja useita kymmeniä yrityksiä ja organisaatioita. Katso videoraportti

Olvi Oyj

Case: TEHO Sport - Uuden urheilutuoteryhmän kuluttajatutkimusOlvi Oyj etsi kasvua hyvinvoinnin kasvavasta megatrendistä ja pyrki laajentumaan urheilutuotteisiin. Päätöksenteon tueksi toteutimme laadullisen käyttäjätutkimuksen ja co-design-työpajoja, jossa uutta tuotekonseptia, vaihtoehtoisia brändejä, logoja ja pakkausdesigneja testattiin ja kehitettiin yhdessä kohderyhmän kuluttajien kanssa.

Meillä on ollut toimivaa yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Yhteistyö ei olisi varmasti jatkunut näin pitkään, jos emme olisi olleet tyytyväisiä sekä laatuun että tapaan toimia. Olemme tehneet kaikissa tuoteryhmissämme kuluttajatutkimuksia. Jokainen projekti on tarjonnut tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi - välillä tulokset ovat vahvistaneet omia näkemyksiä, välillä tarjonneet aivan uusia ideoita. Heli Paavola on aidosti paneutunut toimeksiantoihin ja yhteistyö on ollut kaikin puolin sujuvaa ja miellyttävää.


Markkinointijohtaja Olli Heikkilä, Olvi Oyj

IS-Hankinta Oy

Case: Hallituksen strategiatyöskentelyn fasilitointi


IS-Hankinta Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen hankintayhtiö. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä yrityksen toimintaympäristö on murroksessa. Hankkeessa toteutettiin strategiatyöskentelyä taustoittava selvitys, fasilitointiin IS-Hankinta Oy:n kaksipäiväistä strategiatyöpajaa ja hallituksen itsearviointia sekä dokumentoitiin strategiatyön tulokset strategiakartaksi ja kehittämisen roadmapiksi. Vuonna 2017 toteutettu strategiatyö oli jatkoa kolme vuotta aiemmin aloitetulle strategiatyölle.

Valtioneuvoston kanslia

Case: Arktisen osaamisen kaupallistamisen ja viennin esteet, instrumentit ja mahdollisuudet


Suomen arktisen profiilin nosto on ollut valtioneuvoston kärkitavoite jo pitkään. Hallitus käynnisti arktisen strategian päivitystyön

lokakuussa 2015. Päivitystyöhön liittyy oleellisesti Suomen arktisen osaamisen liiketoiminnallisten edellytysten, viennin ja näkyvyyden parantaminen. Selvityksessä kartoitettiin Suomen arktisen osaamisen tuotteistamiseen, kaupallistamiseen sekä viennin ja näkyvyyden edistämiseen liittyviä esteitä, kannustimia ja instrumentteja aineistolähtöisen, laadullisen lähestymistavan ja tapaustutkimuksen keinoin. Tutustu julkaistuun raporttiin.

Katso lisää  esimerkkireferenssejä Helin cv:stä! 


Älykkäitä ja inspiroivia ratkaisuja päätöksenteon tueksi.


Osaamisemme perustuu liki 20 vuoden kokemukseen tieteellisestä ja kaupallisesta tutkimustyöstä ja johdon konsultoinnista.


Ota yhteyttä!Sähköposti: info@witmill.fi

Puhelin: +358 50 428 0873

Blogi: WitMill - Insights

Copyright © WitMill Oy